Algemene Voorwaarden en Retour

Verkoopvoorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Rita Termote met ondernemingsnummer BE 0589672797 – RPR: Antwerpen (hierna genoemd “CSO of Coaching Solutions Online”).
Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +32 (0)475 944 291 of via het e-mailadres Rita@CoachingSolutions.Online

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van CSO. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag naar Rita@CoachingSolutions.Online

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds CSO, Coaching Solutions Online, Rita Termote, Kouter 9, 2811 Mechelen en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van CSO (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

CSO kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Aanbod

Het assortiment van CSO omvat onder meer boeken, e-books, boekenbonnen, …
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

CSO levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. CSO kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van CSO niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via Rita@CoachingSolutions.Online. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

CSO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CSO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

CSO behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door CSO pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door CSO geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal CSO de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. CSO zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. CSO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering, dat uitbesteed wordt aan derden.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn exclusief 6% btw en exclusief verzendkosten. CSO streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn bij fysieke verkoop. De prijzen waaraan CSO artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

9. Herroepingsrecht

Om van het herroepingsrecht te kunnen genieten moet(en) het boek(en) ongeopend en ongelezen zijn. Een vouw in de zijkant, of enig ander uiterlijk kenmerk van gebruik, maakt het boek onverkoopbaar waardoor uw herroepingsrecht vervalt.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om aan CSO te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen, behalve voor e-books (zie verder). Dit kan via onze website (bij ‘Mijn bestellingen’ in het account van de gebruiker), op 0475 944 291 of via Rita@CoachingSolutions.Online. Vanaf de dag waarop hij aan CSO gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de retour per email aan te melden. De gebruiker kan er ook voor kiezen om de goederen gratis terug te sturen door ze zelf ter plaatse te brengen.

Voor e-books geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een e-bookbestelling is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor e-books.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal CSO de artikelen (en de verzendingskosten, indien alle artikelen uit een bestelling retour worden gestuurd) terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. CSO kan na de terugbetaling van de goederen en eventuele verzendingskosten een schadevergoeding vorderen voor dergelijke waardeverminderingen.

Let er op dat het terugsturen van goederen op eigen kosten gebeurt.

10. Wettelijke garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan CSO te melden. Klachten zullen door CSO in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de CSO zullen door CSO worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven) Rita@CoachingSolutions.Online of Rita Termote, CoachingSolutionsOnline, Kouter 9, 2811 Mechelen. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van CSO steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

11. Bewijs

De gebruiker en CSO aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van CSO door partijen worden aanvaard als bewijs.

12. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via de betaalpagina onder de tab ‘Afrekenen’.

13. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CSO of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Rita Termote, Kouter 9, 2811 Mechelen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de Ondernemingsrechtbank van en te 2800 Mechelen.

15. Preventie namaak

CSO geeft haar boeken uit via de uitgeverij EXPERTBOEK. Mocht er enige twijfel zijn rond de echtheid van het boek dat u kreeg, dan vragen wij u om met mij contact op te nemen.

16. Klachten

Bij klachten kan de klant steeds contact opnemen met Rita Termote via dit formulier of per mail naar via Rita@CoachingSolutions.Online.